HCL n. 1 din 31.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL -lunile 01,02,032022

HCL nr. 2 din 31.01.2022 privind aprobarea numarului de asistenti personali si indemnizatii

HCL nr. 3 din 31.01.2022 privind aprobarea raportului cu activitatile desfasurate de asistentii personali

HCL nr. 4 din 31.01.2022 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local 2022-benef. lg.416 pe 2001.

HCL nr. 5 din 31.01.2022 privind modificarea si aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei VL-prin infiintarea comp. relatii cu publicul

HCL nr. 6 din 31.01.2022 privind declararea de uz si interes public local al unui imobil in vederea atestarii apartenentei acestora la Inventarul bunurilor aflate in dom. public

HCL nr. 7 din 31.01.2022 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor aflate in domeniul privat al comunei VL

HCL nr. 8 din 31.01.2022 privind executia bugetara si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului la SC PRESTARI SERVICII VIZANTEA LIVEZI SRL pe 2021.

HCL nr. 9 din 31.01.2022 privind aprobarea bugetului la SC PRESTARI SERVICII VL pe 2022.

HCL nr 10 din 31.01.2022 privind stabilirea componentei taxelor de salubritate, ca urmare a contractarii si evaluarii tuturor costurilor privind Serviciul de salubrizare.

HCL nr 11 din 31.01.2022 privind rezilierea Contractului de inchiriere -Grozav Marioara

HCL nr. 12 din 31.01.2022 privind desemnarea a doi reprezentanti ai CL, in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al com VL

HCL nr 13 din 08.02.2022 privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pe 2022

HCL nr. 14 din 08.02.2022 privind obtinerea acordului de principiu pentru proiectul ROLLER COASTER-sat VM

HCL nr. 16 din 08.02.2022 privind obtinerea acordului de principiu

HCL nr. 17 din 08.02.2022 privind obtinerea acordului de principiu pentru proiectul ,,Construire statie de incarcare electrica in satul VR

HCL nr. 18 din 08.02.2022 privind obtinerea acordului de principiu pt proiectul ,,Construire pod peste Paraul Vizauti,,, at VR

HCL nr. 19 din 08.02.2022 privind obtinerea acordului de principiu pt proiectul ,,Realizare 3 foraje puturi suplimentare debit sistem de alimentare cu apa

HCL nr 20 din 10.02.2022 privind aprobarea cererii de finantare modif. conf. cerintelor MDLPA si a devizului general pt ob de inv. ,,Ext. si moderniz sist de alim cu apa si inf sist de canalizare

HCL nr 21

HCL nr. 22 din 02.03.2022 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intrte comuna Viz. Livezi, Racoasa, Soveja si Cimpuri proiect gaze

HCL nr. 23 din 02.03.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei VizanteaLivezi si un membru supleant, in com de evaluare

HCL nr 24 din 02.03.2022 privind aprobarea bugetului local pe 2022 la capitol 65.03.02-invatamant -titlul 20 bunuri si servicii

HCL nr. 25 din 02.03.2022 privind obtinerea acordului de principiu pentru inchirierea prin licitatie publica

HCL nr. 26 din 02.03.2022 privind obtinerea acordului de principiu pt inchirierea prin licitatie publica, a suprafetei de 715 mp teren din domeniul privat

HCL nr 27 din 02.03.2022 privind obtinerea acordului de principiu privind regularizarea albiei paraului Vizauti-proiect conex cu Baza de tratament VM

HCL nr 28 din 02.03.2022 privind aprobarea si actualizare,,Plan de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL 29

HCL nr. 30 din 31.03.2022 priv aprobare Acord de parteneriat cu comunele_ Cimpuri, Racoasa, Soveja

HCL nr. 31 din 31.03.2022 privind achizitionarea unui rezervor de motorina cu pompa

HCL nr. 32 din 31.03.2022 privind aprobarea Notei conceptuala si tema de proiectare ob inv Realiz cale de acces drum Piscu Radului

HCL nr.33 din 31.03.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pășuni comunale, domeniul publicHCL nr 34 din 31.03.2022 priv aprob inchiriere prin licitatie publica suprafata de 715 mp teren

HCL nr 35 din 31.03.2022 priv aprobare Regulament cond acces Proprietate publica sau privata retele R

HCL nr 36 din 31.03.2022 priv scutirea de la plata imp. si taxe dat bug. local

HCL nr. 37 din 31.03.2022 priv rectificarea bugetului local

HCL nr. 38 din 31.03.2022 priv alegerea presedintelui de sedinta pt lunile-aprilie, mai si iunie.

HCL nr. 39 din 27.04.2022 privind incetarea mandatului de consilier local-dl. Ladaru Ciprian

HCL nr. 40 din 27.04.2022 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.41 din 27.04.2022 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serv. sociale adm. din bugetul local

HCL nr. 42 din 27.04.2022 privind aprobarea cumpararii teren intravilan

HCL nr. 43 din 27.04.2022 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investitii

HCL nr.45 din 19.05.2022 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.46 din 19.05.2022 privind aprobarea cumpărării teren intravilan pentru realizarea unei căi de acces

HCL nr.47 din 19.05.2022 privind cumpărarea unui rezervor de motorină pentru alimentarea autovehiculelor din dotare

HCL nr.48 din 19.05.2022 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici

HCL nr.49 din 19.05.2022 privind participarea la apelul de proiecte din PNRR

HCL nr.50 din 21.06.2022 privind abrobarea Devizului General privind ch. necesare realizării obiectivului de investiții- ÎNFIINȚARE REȚEA STAȚIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE

HCL nr.51 din 21.06.2022 privind rectificarea bugetului local și modificarfea repartizării pe trimestre a unor cheltuieli bugetare

HCL nr.52 din 21.06.2022 privind aderarea UAT Comuna Vizantea-Livezi prin CL al com.Vizantea-Livezi la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară VRANCEAQUA

HCL nr.53 din 21.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință al CL Vizantea-Livezi pentru lunile iulie-august-semptembrie 2022

HCL nr. 54 din 29.06.2022 privind aprobarea intrării în procedura insolvenței, prin procedura simplificată, a societății SC PRESTĂRI SERVICII VIZANTEA-LIVEZI SRL

HCL nr. 55 din 29.06.2022 privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic General(PUG) al comunei Vizantea-Livezi

HCL nr.56 din 29.06.2022 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul CL Vizantea-Livezi, al d-nei GÎNDEA MĂRICUȚA

HCL nr.57 din 27.07.2022 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.58 din 27.07.2022 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe sem.I anul 2022

HCL nr.59 din 27.07.2022 privind aprobarea realizării unor studii hidrologice prin foraj, în satele Vizantea-Răzășeasca, Vizantea-Mănăstiresca, Piscu-Radului și Mesteacăn

HCL nr.60 din 17.08.2022 privind participarea comunei Vizantea-Livezi la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public

HCL nr.61 din 17.08.2022 privind desemnarea reprezentanți ai CL Vizantea-Livezi în Consiliul de Administrație al Școlii Vizantea-Răzășeasca -an școlar 2022-2023

HCL 62 din 22.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie

HCL 63 din 22.09.2022 privind aprobarea transferului din Sursa E – Activități finanțate integral din venituri proprii a sumei de 2.668 lei

HCL 64 din 22.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Vizantea-Livezi pe trimestrul III al anului 2022

HCL nr.65 din 22.09.2022 privind darea din administrarea CL Vizantea-Livezi în administrarea CJ Vrancea a imobilului identificat în CF 51952

HCL nr.66 din 13.10.2022 privind aprobarea efectuării operațiunilor de rectificare a Cărților funciare

HCL nr.67 din 31.10.2022 privind aprobare dezmembrare în 2 loturi a imobilului -teren situat în intravilanul comunei Vizantea-Livezi, punctul Cărbunaru

HCL nr.68 din 31.10.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 6 loturi de teren situate în intravilanul comunei Vizantea-Livezi

HCL nr.69 din 31.10.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Vizantea-Livezi pe trimestrul IV al anului 2022

HCL nr.70 din 29.11.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

HCL nr.71 din 29.11.2022 privind predare amplasament către MDLPA-CNI pentru executarea obiectivului de investiții ‘Construire sală de sport școlară sat Vizantea-Răzășească’

HCL nr.72 din 29.11.2022 privind aprobarea proiectului educațional – Împreună devenim mai buni al școlii Gimnaziale Vizantea-Răzășească

HCL nr.73 din 29.11.2022 privind înființarea Serviciului de Iluminat public al comunei Vizantea-Livezi, județul Vrancea

HCL nr.74 din 29.11.2022 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.75 din 20.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință al CL Vizantea-Livezi pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023

HCL nr.76 din 20.12.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru activitati comerciale în comuna Vizantea-Livezi

HCL nr.77 din 20.12.2022 privind aprobarea Regulamentului privind menținerea ordinii și curățeniei pe raza comunei Vizantea-Livezi

HCL nr.78 din 20.12.2022 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2022

HCL nr.79 din 20.12.2022 privind participarea comunei Vizantea-Livezi la implementarea proiectului pentru înființarea traseului cicloturistic -Velo Valahia- în cadrul PNRR, C11-Turism și cultură

HCL nr.80 din 20.12.2022 privind stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru apartul de specialitate al Primarului comunei Vizantea-Livezi, județul Vrancea

Sari la conținut