HCL nr. 1 din 28.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pe ianuarie, februarie, martie

HCL nr. 2 din 28.01.2021 privind executia bugetarta si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului local pe 2020.

HCL nr. 3 din 28.01.2021 privind numirea domnului Urloiu Ciprian-administrator la SC PRESTARI SERVICII

HCL nr. 4 din 28.01.2021 privind aprobarea bugetului la SC PRESTARI SERVICII SRL2021

HCL nr. 5 din 28.01.2021 privind aprobarea Retelei Scolare pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 6 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe 2021 si pentru beneficiarii Lg. 4162001 privind venitul minim garantat

HCL nr. 7 din 28.01.2021 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai pers. cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru 2021

HCL nr. 8 din 28.01.2021 privind aprobarea Raportului ref. la activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe sem. ii 2020

HCL nr. 9 din 28.01.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pt. functiile publice si personal contractual

HCL nr. 10 din 28.01.2021

HCL nr. 11 din 28.01.2021 privind obtinere acord de principiu privind demersuri vanzare suprafata de 18.523, din 59,20 ha concesionata catre SC NEC PROD PREST SRL.

HCL nr. 12 din 28.01.2021 privind inreg. com Vl in SNEP-pt plata taxe si imp.

HCL nr. 13 din 28.01.2021 privind desemnare 2 reprez. ai CL in comisia de evaluare performante profesionale secretar general pt 2020

HCL nr. 14 din 28.01.2021 priv. stab sediu social Serviciu public de alimentare cu apa

HCL nr. 15 din 28.01.2021 privind darea in folosinta cu titlu gratuit pe o perioada de 20 ani, a unui autoturism Mercedes Benz catre Parohia Fitionesti.

HCL nr. 16 din 28.01.2021

HCL nr. 17 din 28.01.2021 privind obtinerea acordului de principiu pt achiz. 324 buc. placute denumire strazi si 2706 buc. nr. case.

HCL nr. 18 din 22.02.2021 privind aprobare Strategie locala de dezv. a serviciilor sociale 2021-2025 si a Planului de actiune priv. serviciile sociale pt 2021

HCL nr. 19 din 22.02.2021 privind acoperirea definitiva din bugetul local a deficitului sectiunii de dezv. pe 2020

HCL nr. 20 din 22.02.2021 privind aprobarea angajarii bugetare si aprobarea cofin. pt. pr. Servicii integrate pt. incluziune sociala.

HCL nr. 21 din 30.03.2021 privind aprobarea unor normative privind numarul de autovehicule si consumul de combustibilHCL nr. 25 din 30.03.2021 privind obtinerea acordului de principiu pt. investitia ,,Eficientizare Energetica Scoala Vizantea Manastireasca,,

HCL nr. 22 din 30.03.2021 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi

HCL nr. 23 din 30.03.2021 privind aprobarea si actualizare ,, Plan de analiza si Acoperire a Riscurilor,,

HCLNR2~4

HCL nr. 25 din 30.03.2021 privind obtinerea acordului de principiu pt. investitia ,,Eficientizare Energetica Scoala Vizantea Manastireasca,,

HCL nr. 26 din 09.04.2020 privind aprobare SF si indicatori tehnico-economici punere in siguranta drumuri calamitate

HCL nr. 27 din 30.03.2021 privind aprobarea amenajarii terenului si aducerea la cotele agreate de CNI-pt. construire sala de sport -Vizantea Razaseasca

HCL nr. 28 din 30.03.2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala 2021-2027

HCL nr. 29 din 30.03.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 30 din 30.03.2021 privind cesionarea contractului de inchiriere Holbea Catalina in Holbea Catalina IF

HCL nr. 31 din 30.03.2021 privind aprobare exploatare masa lemnoasa de 5,36 mc

HCL nr. 32 din 13.04.2021 cu privire la aprobarea bugetului local si a listei de investitii pe 2021

HCL nr. 33 din 13.04.2021 privind aprobarea solicitarii de transmitere bunuri achizitionate prin proiectul I

HCL nr. 34 din 13.04.2021 privind obtinerea acordului de principiu pentru extinderea retelelor de curent electric in satele Livezile si Manastireasca

HCL nr. 35 din 13.04.2021 privind acordarea unui ajutor in vederea reconstruirii unei locuinte lui Bot Ionel distrusa in urma unui incendiu constand in 5,36 mp material lemnos

HCL nr. 36 din 13.04.2021 privind declararea de uz si interes public local al unui imobil in vederea atestarii apartenentei la inventarul bunurilor aflate in dom. public

HCL nr. 37 din 13.04.2021 privind inventarierea in domeniul privat a suprafetei de 59,20 ha situata in extravilan -punct Horgesti

HCL nr. 38 din 13.04.2021 privind aprobarea cuantumului burselor in anul scolar 2020-2021 pt elevii din inv. preuniversitar de stat

HCL nr. 39 din 24.05.2021 privind modificarea sau reorganizarea unor compartimente ,,prin infiintarea unui birou de conducere si a unor functii publice de conducere si executie

HCL nr. 40 din 24.05.2021 pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii(DALI) si indic. tehnico economici pt ob investitii pr. Modernizare strazi

HCL nr. 41 din 24.05.2021 privind dezmembrarea suprafetei de 597.639 m.p. teren in doua loturi

HCL nr. 42 din 24.05.2021 privind aprobarea Statutului Comunei VL

HCL nr. 43 din 24.05.2021 privind participarea la Programul priv. cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a cladirilor publice

HCL nr. 44 din 28.06.2021 privind modificarea anexei nr.1 din HCL 74 din 30.10.2017 coeficient de salarizare -sef birou contabilitate.

HCL nr. 45 din 28.06.2021 privind transformarea postului vacant din stat de functii -consiler achizitii publice

HCL nr. 4628.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de eliberare avize program functionare activit comerciale

HCL nr. 47 din 28.06.2021 privind aprobarea modalitatii de plata servicii de salubrizare

HCL nr.48 din 28.06.2021 privind returnarea microbuzului scolar la Consiliul Judetean Vrancea

HCL nr. 49 din 28.06.2021 privind rectificarea bugetului local prin utilizare din excedentul bugetar.

HCL nr. 50 din 28.06.2021 privind inchiriere teren aflat in proprietatea UAT Viz. Livezi =1005 mp.

HCL nr. 51 din 28.06.2021 privind vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 18.523 mp

HCL nr. 52 din 28.06.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a CL pt iulie, august, septembrie 2021

HCL nr. 53 din 28.06.2021 privind aprobare act de punere in valoare nr. 21001247005402021 pt exploatare masa lemnoasa 210,57 mc

HCL nr. 54 din 27.07.2021 privind Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem. I 2021

HCL nr.55 din 27.07.2021 privind aprobarea constituirii ADI-investitii teritoriale integrate tinutului Buzaului Prohovei si Vrancei.

HCL nr.56 din 27.07.2021 privind rectificare buget local privind utilizare din excedentul bugetar

HCL nr. 57 priv. obtinere acord de principiu pentru demarare proiect ,,Modernizare iluminat public

HCL nr. 58 din 30 .08.2021 privind executia bugetului local pe semestrul I an 2021 (1)

HCL nr. 59 din 30.08.2021 privind aprobarea Raportului de activitate al SVSU sem. I-2021 (2) (1)

HCL nr. 60 din 30.08.2021 privind inventarierea in domeniul privat al comunei Vizantea-Livezi, a suprafetei de 2582 m.p. situata in intravilanul satului Vizantea-Manastireasca. (1)

HCL nr. 61 din 14.09.2021 privind desemnarea a 2 reprezentanti ai CL in consil. de administratie al scolii Vizantea-Razaseas

HCL nr. 62 din 14.09.2021

HCL nr 63 din 14.09.2021 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei

HCL nr. 64 din 14.09.2021 privind aprobarea decontarii sumei de 5950 lei, necesara organizarii conferintei de presa .

HCL nr. 65 din 14.09.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pt lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021

HCL nr. 66 din 12.10.2021 privind modificarea si completarea Anexei 1 -Contractul de asociere Anexa 3 -ADI-Vrancea Curata

HCL nr. 67 din 12.10.2021 priv. aprobarea cererii SC SOLENOID CONCEPT SRL pt punerea la dispoz. a Caminului Cultural din Vizantea-Razaseasca-realiz. cursuri de formare profesionala

HCL nr. 68 din 12.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III si IV in anul 2021

HCL nr. 69 din 12.10.2021 privind aprobarea achizitionarii unei autpospeciale (SH) multifunctionala pt autogospodarire comunala si a unor utilaje pt activit. de deszapezire

HCL nr. 70 din 12.10.2021 privind aprobarea modificarii nr. maxim de autovehicole utilizate de Primaria Vizantea-Livezi, cf. Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

HCL nr. 71 din 20.10.2021 privind rezilierea Contractului de inchiriere nr. 2195.30.07.2002

HCL nr. 72 din 20.10.2021 privind aprobarea documentatiei pt dezmembrare suprafata de 271192 mp si lotul nr. 2 in suprafata de 94300 mp

HCL nr. 73 din 04.11.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi in comuna Vizantea Livezi

HCL nr. 74 din 04.11.2021

HCL nr. 75 din 04.11.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022.

HCL nr. 76 din 25.11.2021 privind aprobarea schimbarii denumirii unitatii scolare din ,,Scoala Primara Livezile in Scoala Primara Cornel Coman-Livezile-

HCL nr. 77 din 25.11.2021 privind aprobarea proiectului retelei scolare pt. anul scolar 2022-2023.

HCL nr. 78 din 25.11.2021 privind infiintarea unor servicii sociale in cadrul Compartimentului de asistenta sociala

HCL nr. 79 din 25.11.2021

HCL nr. 80 din 14.12.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici -faza SF la proiectul ,,Construire baza de tratament in satul Vizantea-Manastireasca”

HCL nr. 81 din 14.12.2021 privind aprobarea parteneriatului cu Parohia Romano Catolica Vizantea-privind functionarea muzeului atelier din com. VL

HCL nr. 82 din 14.12.2021 privind rectificarea bugetului local prin utilizare din excedentul bugetar.

HCL nr. 83 din 14.12.2021 privind rectificarea bugetului la SC PRESTARI SERVICII VL-SRL 2021

HCL nr. 84 din 14.12.2021 pentru aprobarea taxei de salubritate in comuna Vizantea-Livezi 2022

HCL nr. 85 din 14.12.2021 privind aprobarea sumei de 25.000 lei pentru organizarea pomului de iarna si a altor activitati pt copiii din com. VL

HCL nr.86 din 14.12.2021 privind sustinerea cheltuielilor neeligibile din buget local pt leasing

HCL nr. 87 din 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local

HCL nr. 88 din 22.12.2021 privind revocarea HCL-ului nr. 7725.11.2021 priv. apr. pr retea scolara 2022-2023

HCL nr. 89 din 22.12.2021 privind aprobarea retelei scolare pt 2022-2023